İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım yönetmeliği kapsamında , ilkyardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır.

Eğitim konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Konu ile ilgili ilkyardım yönetmeliğini ekte ulaşabilirsiniz,

İlkyardım Eğitici Eğitim programlarına;

Tıp Doktorları,
Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları),
Diş Hekimleri,
Eczacılar,
Biyologlar,
Diş Teknikerleri,
Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
Veteriner Hekimler,
Paramedikler,

Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
Tıbbi Teknologlar,
Odyolog,
Sosyal Hizmet Uzmanı,
Emekli Sağlık Çalışanları,
Laborantlar,
Ebeler,
Tıbbi Sekreterler (yüksek okul mezunu olanlar),
Sağlık Eğitimcileri (Gevher Nesibe mezunları v.b.)

Katılabilirler

İlkyardım Eğitici Eğitimleri ;

Tıp Doktorları için;

Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 gün Toplam Süre: 5 gün

Diğer Sağlık Personeli için;

(Tıp doktorları da bu programa katılabilir.)

Standart İlkyardım Eğitimi: 5 gün [40 saat]

İlkyardım Eğitimci Eğitimi: 3 gün

Toplam Süre: 5+3 gün (8 gün)

2 adet vesikalık fotoğraf, Kimlik fotokopisi ve diploma aslı ve fotokopisi (“aslı gibidir” onayı kurumumuz tarafından yapılabilir)

Yazılı Sınav: 40 soruluk çoktan seçmeli test yapılmaktadır. Yazılı sınavdan 85 ve üstü alanlar başarılı olmaktadır.
Uygulama: İlkyardım uygulamaları yaptırılmaktadır. Uygulamadan da 85 ve üstü alanlar İlkyardım Eğitimini tamamlayarak Eğitim Becerileri Sınavına alınmaktadır. Doktorlar, Yönetmelik gereği ilkyardım eğitiminden muaftır, ancak sınava girmeleri gerekmektedir.
Eğitim Becerleri Sınavı: Temel İlkyardım konularından birisinin sunumunun hazırlanarak Sınav Komisyonu’na sunulması şeklinde yapılmaktadır.

İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

NEDEN İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI ALINMALI?
Sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sertifika zorunludur.